नागरिक वडा पत्र

सेवाको नाम आवश्यक कागजातहरु समय र दस्तुर
योजना-कार्यक्रम सञ्चालन सम्झौता र पेश्की निकासा –उपभोक्ता समिति गठन गरेकोनिर्णयको प्रतिलिपि
–सम्बन्धित वडा कार्यालयको सिफारिस
–लागत इष्टिमेट, नक्सा डिजाइन
–उ.स. बाट सम्झौता र पेश्कीमाग गरेकोनिर्णयको प्रतिलिपि र निवेदन
–उ.स. पदाधिकारी सबैकोना.प्र. को प्रतिलिपि
–कार्यक्रमको हकमा समितिको प्रस्ताव
लाग्ने शुल्क
गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन अनुसार
लाग्ने समय
प्रक्रिया पुगेको भएमा १ बजे भित्र पुगे सोहीदिन
योजनाको अन्तिम मूल्याङ्कन –प्राविधिक मूल्याङ्कनकोप्रतिवेदन
–वडा कार्यालयको काम सम्पन्नभएको सिफारिस पत्र
–अनुगमन समितिको प्रतिवेदन
–उ.स.को खर्च सार्वजनिक सहितको निर्णय
–योजना फरफारक निवेदन
लाग्ने शुल्क
गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन अनुसार
लाग्ने समय
प्राविधिक प्रक्रिया पुगेको २–५ दिन
योजनाको जाँचपास फरफारक र अन्तिम भुक्तानी –प्राविधिकको अन्तिम मूल्याङ्कन र प्रतिवेदन
–उ.स.बाट काम सम्पन्न भएको निर्णय
–प्रमाणित बिल भरपाई र कागजातहरु
–योजना पूर्व र पछिको तस्विर
–सार्वजनिक परिक्षण(Public Audit)को विवरण
–अनुगमन समितिको प्रतिवेदन
–योजना फरफारकको निर्णय
लाग्ने शुल्क
गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन अनुसार
लाग्ने समय
प्रक्रिया पुगेको १–३ दिन
आर्थिक सहायता, प्राकृतिक प्रकोप राहत, संस्थागत अनुदान सहयोग –माग गरेको व्यहोरा सहितको निवेदन
–औचित्य पुष्टि हुने आधार प्रमाणहरु
–प्राकृतिक प्रकोप सहायताको लागि वडाको सिफारिस र प्रहरी मुचुल्का
लाग्ने शुल्क
गाउँपालिका को आर्थिक ऐन अनुसार
लाग्ने समय
कार्यपालिकाको निर्णय आदेश भएपछि तुरुन्त
घ वर्गको निर्माण व्यवसायी –निर्देशिका बमोजिमको दरखास्त
–नागरिकता/जग्गाधनी/उद्योग दर्ता प्रमाण पत्र
–दर्ताको लागि मेकानिकल इन्जिनियरको सिफारिस
–कर चुक्ता सम्बन्धी प्रमाण कागजपत्रहरु
लाग्ने शुल्क
गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन अनुसार
लाग्ने समय
प्रक्रिया पुगेको सोहीदिन
सूचना माग गर्दा –माग गरेको व्यहोरा सहितको निवेदन
–तोकिएको शुल्क दस्तुर बुझाएको रसिद
लाग्ने शुल्क
गाउँपालिका को आर्थिक ऐन अनुसार
लाग्ने समय
प्रक्रिया पुगेको सोहीदिन
विभिन्न सिफारिस तथा प्रमाणित –सिफारिस माग गरेको निवेदन
-सिफारिसलाई पुष्ट्याई गर्ने कागजात
–आवेदकको परिचय वा सो खुल्ने कागजपत्र वा संसथाको निर्णयहरु
लाग्ने शुल्क
गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन अनुसार
लाग्ने समय
प्रक्रिया पुगेको सोहीदिन
गैर सरकारी संघ संस्थादर्ता र नवीकरण सिफारिस दर्ताको लागि
(क) संस्थाको विधान
(ख) वडाको सिफारिस
(ग)ना.प्र.को प्रतिलिपि नवीकरण
–वार्षिक प्रगतिविवरण
–लेखा परिक्षण प्रतिवेदन
–कर चुक्ताको प्रमाण पत्र
लाग्ने शुल्क
गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन अनुसार
लाग्ने समय
प्रक्रिया पुगेको सोहीदिन
विद्यालय खोल्ने तथा कक्षा थप –शिक्षा नियमावली अनुसूची–१ बमोजिमको निवेदन
–शैक्षिक गुठीको विधान वा कम्पनीको
प्रबन्ध पत्र तथा नियमावलीको प्रतिलिपि
–जग्गा वा भवन भाडामा लिने भए कम्तिमा ५ वर्षको लागि घर वा जग्गा कबुलियतनामाको प्रतिलिपि
–प्रस्तावित विद्यालयको शैक्षिक नक्सा
–सबैभन्दा नजिकको कम्तिमा २ वटा
विद्यालयको सहमति
–वि.व्य.स.को निर्णय
–शिक्षा ऐन र नियमावली अनुसारका आवश्यक कागजातहरु
लाग्ने शुल्क
गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन अनुसार
लाग्ने समय
शिक्षा शाखा प्रमुख,शिक्षा समितिको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि कार्यपालिकाको निर्णय भएपछि
सहकारी दर्ता नवीकरण –सहकारी संस्थाको प्रस्तावित विनियम २ प्रति
–सहकारी संस्था संचालकको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन
–सदस्यता लिन स्वीकार गरेको शेयर
-सदस्यहरुको फोटो सहत ३ पुस्ते विवरण
–शेयर वाफत प्राप्त रकम जिम्मा लिएको भरपाई
लाग्ने शुल्क
गा.पा.को सहकारी ऐन अनुसार
लाग्ने समय
निवेदन दिएको १० दिनभित्र
पशु तथा कृषि समूह दर्ता नवीकरण दर्ता
–कृषक/पशु समूहको विधान १ प्रति
–समूहको सदस्यताको ना.प्र.को प्रतिलिपि
–समूहदर्ताको लागि समूह ६ महिना अगाडि गठन भएको हुनु पर्ने
–समूहको माइन्यूट ६ प्रति
–वडाको सिफारिस
–समूहका अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष र सचिवको एक/एकप्रति फोटो

नवीकरण
–समूहको वार्षिक कार्य योजना
–लेखा परीक्षण प्रतिवेदन
–वडाको सिफारिस
–समूहको नविकरण गर्ने निर्णय
लाग्ने शुल्क
गा.पा.को आर्थिक ऐन अनुसार
लाग्ने समय
सोहीदिन
व्यवसाय दर्ता नवीकरण दर्ता
–निवेदन, ज.ध. प्रमाण पूर्जा वा घर भाडा सम्झौता नागरिकताको प्रतिलिपि
नवीकरण
–लेखापरिक्षण प्रतिवेदन
–करचुत्ता प्रमाण पत्र
लाग्ने शुल्क
गा.पा.को आर्थिक ऐन अनुसार
लाग्ने समय
सोहीदिन
अनियमित निर्माण सम्बन्धी कार्वाही –व.नि.वा. प्राविधिकको प्रतिवेदन
–जारी भएको म्याद बुझि तोकिएको ढाँचामा लिखित जवाफ
–जग्गा धनी प्रमाण पुर्जा
–नक्सा पास भए नक्साको प्रतिलिपि
–मर्मत स्वीकृत लिएको भए सो को प्रतिलिपि
–तारेखमा रहनु पर्ने
–पेशीको दिनमा मात्र निर्णय हुन
लाग्ने शुल्क
गा.पा.को आर्थिक ऐन अनुसार

लाग्ने समय
सामान्यतया १५ दिन
नक्सा मुद्दामा कार्वाहीमा –उजुरी निवेदन
–सक्कल नापि नक्सा
–नक्सा पास भइसकेको भए साइट प्लान र लोकेशन प्लान सहितको नक्साको प्रतिलिपि
–नक्सा पास भए नक्साको प्रतिलिपि
–मर्मत स्वीकृति लिएको भए सो को प्रतिलिपि
–पेशीको दिन निर्णय हुने
लाग्ने शुल्क
गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन अनुसार
लाग्ने समय
सामान्यतया १ महिना
व्यक्ति वादी/प्रतिवादी भई चल्ने अन्य फुटकर मुद्दाहरु(कानूनले तोकिए बमोजिम) –तोकिएको ढाँचामा नेपाली कागजमा लेखिएको उजुरी निवेदन
–प्रतिवादी संख्या अनुसार उजुरीको प्रतिलिपि
–म्याद बुझी लिई म्यादभित्र प्रतिउत्तर
–आफ्नो दावी अनुसार प्रमाण कागजात भए सो को प्रतिलिपि
–नापी नक्साको सक्कल
–दुवै पक्ष तारिखमा बस्नु पन
लाग्ने शुल्क
गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन अनुसार
लाग्ने समय
सामान्यतया १ महिना
मिलापत्र गराउने मिलापत्र गराउने दुवै पक्ष उपस्थित भई निवेदन दिनु पर्ने लाग्ने शुल्क
गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन अनुसार
लाग्ने समय
सोहीदिन
मिसिल संलग्न कागजातको नक्कल दिने –निवेदन
–सरोकारवाला भएको प्रमाण जस्तै निवेदन दस्तुर नागरिकताको प्रतिलिपि
–करचुक्ता भएको प्रमाण
लाग्ने शुल्क
गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन अनुसार
लाग्ने समय
सोहीदिन
अपाङ्गता परिचयपत्र –अनुसूची १ बमोजिमको परिचयपत्र प्राप्तिका लागि अपाङ्गता भएको भनि पुष्ट्याइ गर्ने कागजातहरु २ प्रति समावेश गरि निवेदन पेश गर्ने
–सम्भव भएसम्म अपाङ्गता देखिने गरि खिचिएको फोटो
–सम्बन्धित वडा कार्यालयको सिफारिस
लाग्ने शुल्क
गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन अुनसार
लाग्ने समय
बढीमा १५ दिन
एफ.एम.संचालन अनुमति –अनुसूची १ बमोजिमको ढाँचामा निवेदन भरी सम्बन्धित स्थानीयमा पेश गर्ने
–आर्थिक,प्राविधिक तथा व्यवसायिक पक्षमा विस्तृत अध्ययन गरि तयार गरिको प्रतिवेदन
–प्रसारण संस्था दर्ताको प्रमाणसत्र सम्बन्धि विधान तथा सञ्चालकहरुको नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
–दस्तुर तिरेको रसिद
लाग्ने शुल्क
गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन अनुसार
लाग्ने समय
प्रक्रिया पुगेको सोहीदिन
भवन निर्माण अनुमति –भवन निर्माण गर्ने अनुमतिको लागि भवनको नक्सा पास गराउने र नक्सा सहित गाउँपालिकाले तोकेको ढाँचामा निवेदनपेश गर्ने,
-स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ३२ बमोजिमको प्रतिवेदन गाउँपालिका समक्ष पेश गर्ने,
-हकभोग को निस्सा वा मञ्जुरीको लिखत पेश गर्नु पर्ने ।
लाग्ने शुल्क
गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन अुनसार
लाग्ने समय
प्रतिवेदन प्राप्त भएको ७ दिन भित्र

जन प्रतिनिधि

अध्यक्षउपाध्यक्ष
चक्र बहादुर कार्कीपार्वती कार्की

कर्मचारी

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसूचना अधिकारि
रविन्द्र बहादुर धामीप्रयाग राज पन्त

सूचना तथा समाचार

जनहितमा जारी संदेश

सहि व्यक्तिलाई सहि समयमा सहि रकम प्रदान, सामाजिक सुरक्षाको हाम्रो अभियान। सबैको व्यक्तिगत घटना दर्ता गरौँ गराऔं । व्यक्तिगत घटना दर्ता दशक सन् २०१५ – २०२४ सफल पारौँ।जन्म दर्ता बालबालिकाको नैसर्गिक अधिकार हो । जन्मेको ३५ दिन भित्रै आफ्नो स्थानीय निकायमा गई दर्ता गरौं । सहि व्यक्तिलाई सहि समयमा सहि रकम प्रदान, सामाजिक सुरक्षाको हाम्रो अभियान।

      समाचार
            Welcome to Dogadakedar Rural Municipality- साउन १ गते देखी भदौ मसान्त सम्ममा अनिवार्य रुपमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता परिचय-पत्र नविकरण गराऔ ।
    02:17 am